logo-NL

Privacyverklaring

Conform hetgeen dat wordt bepaald in art. 13 van de Europese Verordening 679/2016, informeert ons bedrijf Fattoria La Vialla di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco società agricola semplice, Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, dat de verwerking van de persoonlijke gegevens, inclusief e-mailadres, andere adressen of persoonlijke identificatie die worden geleverd door middel van het invullen van de formulieren op onze website, zal worden uitgevoerd voor de doeleinden en onder de voorwaarden die hierna worden beschreven.

De aard van de verwerkte gegevens en de doeleinden van de gegevensverwerking

Ons bedrijf Fattoria La Vialla di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco Società Agricola Semplice, Via di Meliciano Nr. 26, 52100 Castiglion Fibocchi (AR) verkrijgt en behandelt uitsluitend persoonlijke en eventueel belastingtechnische gegevens; in geen geval worden gegevens verwerkt die als 'bijzonder' kunnen worden aangeduid, in de zin van art. 9 van de Verordening 679.
De persoonlijke gegevens die worden verstrekt aan Fattoria La Vialla Società Agricola Semplice, gevestigd in Via di Meliciano 26, 52029 Castiglion Fibocchi, zullen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
 1. ter opvolging aan de specifieke verzoeken die worden gecommuniceerd aan Fattoria La Vialla di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco Società Agricola Semplice door middel van zijn website;
 2. voor inschrijving voor het ontvangen van verschillende informatieve communicaties die betrekking hebben op de sector waarin hij opereert;
 3. voor commerciële, reclame en toelichtende communicatie van de producten en diensten van het bedrijf (direct marketing).

Noodzaak van het verlenen van de gegevens

Het verlenen van de gegevens waarvan in a) is noodzakelijk om ons in staat te stellen aan de verzoeken van de gebruiker te voldoen.

Voor reclame- en marketingdoeleinden waarvan in de letters b) en c) overeenkomstig de gecombineerde bepalingen van de art 6. en 7 en en de Overwegingen 38, 47 en 70 van de Europese Verordening 679/2016, zullen de door u geleverde gegevens van gewone en elektronische post worden gebruikt om de specifieke verzoeken waarvan in a) op te volgen of in het kader van onze eerdere commerciële betrekkingen, voor het verzenden van communicaties of reclamemateriaal. Voor de hierboven beschreven doeleinden kunnen deze gegevens bekend worden gemaakt aan de volgende categorieën verwerkers en/of verantwoordelijken: afdeling marketing, afdeling verkoop, logistiek.
Wij herinneren u eraan dat u bezwaar kunt maken in elk moment tegen de betreffende gegevensverwerking, door middel van een e-mail aan het volgende e-mailadres fattoria@lavialla.it of met een fax aan 0039/0575477704, alsmede alle rechten kunt uitoefenen waarvan in art. 15 t/m 21 van de Europese Verordening 679/2016 (waaronder het recht tot inzage, correctie, update, verwijdering)
.

Wijze van gegevensverwerking

De gegevens zijn opgeslagen in papieren archieven en in elektronische databases; de verwerking ervan vindt plaats door middel van het gebruik van handmatige, informatica en telematische instrumenten en procedures die bestemd zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan te garanderen, in overeenstemming met de veiligheidsmaatregelen die adequaat worden geacht volgens de grondbeginselen van de Europese Verordening 679/2016 (art. 32).

Reikwijdte van de kennis van de gegevens

De gegevens kunnen bekend zijn bij het personeel van Fattoria La Vialla di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco Società Agricola Semplice en in het bijzonder, zullen de gegevens bekend zijn bij personeel van: afdeling marketing, afdeling verkoop, logistiek.

Communicatie en verspreiding van de gegevens

De gegevens kunnen worden gecommuniceerd door Fattoria La Vialla di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco Società Agricola Semplice semplice aan derden, waaronder: bankinstellingen, in het bijzonder voor de behandeling van de betalingen; vervoerders, track&trace diensten, bezorgers en postdiensten voor de verzending of de ontvangst van de goederen; verschillende professionals, zoals professionals van juridische bureaus, voor de bescherming van de rechten die voortkomen uit de aangegane betrekkingen.
In geen geval zullen de gegevens op enigerlei wijze worden verspreid.

Cookies en andere traceertechnologieën

Wanneer de Gebruiker onze website bezoekt of de diensten van Fattoria La Vialla di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco Società Agricola Semplice gebruikt, kunnen wij (alsook andere bedrijven met wie we samenwerken) enkele kleine files met gegevens opslaan op de computer of op een ander apparaat waarmee de Gebruiker toegang heeft verkregen.

Deze files kunnen cookies, pixel tags, "Flash cookies" of andere vormen van gegevensopslag zijn die beschikbaar worden gesteld door de browser of door andere applicaties van de Gebruiker.

We gebruiken deze technologieën om:
 1. de Gebruiker te herkennen als onze Klant
 2. de diensten, de inhoud en de reclame van Fattoria La Vialla di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco Società Agricola Semplice te personaliseren
 3. de doeltreffendheid van onze aanbiedingen na te gaan
 4. ons te helpen te verzekeren dat de veiligheid van de account van de Gebruiker wordt gehandhaafd
 5. risico’s te beperken en fraude te voorkomen
 6. de veiligheid van de websites van Fattoria La Vialla di Gianni Antonio e Bandino Lo Franco Società Agricola Semplice te verbeteren

We gebruiken zowel "Session Cookies" als "Persistent Cookies". De Session Cookies vervallen en hebben geen enkel effect nadat de Gebruiker zijn account heeft verlaten of de browser heeft afgesloten. De Persistent Cookies blijven op het apparaat van de Gebruiker totdat ze vervallen of tot wanneer de Gebruiker ze verwijdert.

We coderen de cookies zodanig dat we de informatie die ze bevatten kunnen interpreteren. De Gebruiker is vrij om onze cookies te weigeren als zijn browser of browserextensie dit toestaat. Er kunnen echter op deze manier beperkingen zijn in het functioneren van de websites en de diensten van Fattoria La Vialla di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco Società Agricola Semplice.

Raadpleeg de documentatie van de browser, van de browserextensies, of van de applicaties die zijn gebruikt om toegang tot onze website te verkrijgen voor de instructies over hoe de cookies te blokkeren, verwijderen of deactiveren.

Verantwoordelijke en functionaris voor de gegevensverwerking

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Fattoria La Vialla di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco Società Agricola Semplice.
Functionaris voor de gegevensverwerking is Antonio Lo Franco.

Uitoefening van de rechten waarvan in art. 15-21 van de EuropeseVerordening 679/2016


Op elk moment kunt u het recht uitoefenen uit hoofde van de betrokkenen waarvan in de Europese Verordening 679/2016, door een verzoek te zenden aan Via di Meliciano 26, 52100 Castiglion Fibocchi (AR), Italië of door het zenden van een e-mail aan: fattoria@lavialla.it----------------------------------------------------------------------

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, la nostra Società Fattoria La Vialla di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco società agricola semplice, Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali, compreso l’indirizzo di posta elettronica, altri indirizzi o identificativi personali forniti mediante la compilazione dei moduli presenti nel proprio sito internet, verrà effettuato per le finalità ed alle condizioni di seguito previste.

Natura dei dati trattati e finalità del trattamento

La nostra Società Fattoria La Vialla di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco Società Agricola Semplice, Via di Meliciano Nr. 26, 52100 Castiglion Fibocchi (AR) acquisirà e tratterà unicamente dati anagrafici ed eventualmente fiscali; in nessun caso tratterà dati definibili, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 679, come “particolari”.
I dati personali forniti a Fattoria La Vialla Società Agricola Semplice, situata in Via di Meliciano 26, 52029 Castiglion Fibocchi verranno da questa trattati per il perseguimento delle seguenti finalità:
 1. per dar seguito alle specifiche richieste comunicate a Fattoria La Vialla di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco Società Agricola Semplice per il tramite del suo sito internet;
 2. per l’iscrizione al ricevimento di comunicazioni informative varie concernenti il settore nel quale opera;
 3. per comunicazioni di natura commerciale, pubblicitaria ed illustrativa dei prodotti e servizi della stessa società (marketing diretto).


Necessità del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati di cui al punto a) è necessario per poter consentirci di dare esecuzione alle richieste dell’utente.

Per le attività promozionali e di marketing di cui alle lettere b) e c) ai sensi del combinato disposto degli degli artt. 6 e 7 e dei Considerando 38, 47 e 70 del Regolamento Ue 679/2016, le Vostre coordinate di posta tradizionale ed elettronica da Voi forniteci per dar seguito alle specifiche richieste di cui al punto a) o nel contesto dei nostri precedenti rapporti commerciali, saranno utilizzate per l’invio di comunicazioni o materiale pubblicitario. Per le finalità sopra indicate i dati suddetti potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili: ufficio marketing, ufficio commerciale, logistica.
Vi ricordiamo che potrete opporVi in ogni momento al trattamento in oggetto, mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo e-mail fattoria@lavialla.it o di un telefax al n.0039/0575477704, nonché esercitare tutti i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento generale n. 679/2016 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione)
.

Modalità del trattamento dei dati

I dati sono organizzati in archivi cartacei ed in banche dati elettroniche; il trattamento degli stessi avviene mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto comunque delle misure di sicurezza ritenute adeguate in forza dei principi del Regolamento Ue 2016/679(art. 32).

Ambito di conoscenza dei dati

I dati possono essere conosciuti dal personale di Fattoria La Vialla di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco Società Agricola Semplice ed in particolare, verrà a conoscenza dei dati il personale addetto: ufficio marketing, ufficio commerciale, logistica.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati da Fattoria La Vialla di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco Società Agricola Semplice a soggetti esterni, fra i quali: istituti bancari, in particolare per la gestione dei pagamenti; spedizionieri, servizi traco e di consegna porta a porta (runners o raiders) e poste per l’invio o il ricevimento di merci professionisti vari, fra cui professionisti di studi legali, per la tutela dei diritti nascenti dai rapporti contratti. In nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione.

Cookies e altre tecnologie di tracciamento

Quando l'Utente visita il nostro sito o usa i servizi di Fattoria La Vialla di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco Società Agricola Semplice, noi (incluse altre aziende con cui lavoriamo) potremmo salvare alcuni piccoli file di dati sul computer o altro apparato con cui l'Utente ha effettuato l'accesso.

Questi file potrebbero essere cookies, pixel tags, "Flash cookies" o altre forme di conservazione dei dati messe a disposizione dal browser o altre applicazioni dell'Utente.

Usiamo queste tecnologie per:
 1. riconoscere l'Utente come uno nostro Cliente
 2. personalizzare i servizi, il contenuto e la pubblicità di Fattoria La Vialla di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco Società Agricola Semplice
 3. verificare l'efficacia delle nostre promozioni
 4. aiutarci ad assicurare che la sicurezza dell'account dell'Utente non sia compromessa
 5. mitigare rischi e prevenire frodi
 6. migliorare la sicurezza dei siti di Fattoria La Vialla di Gianni Antonio e Bandino società agricola semplice


Usiamo sia "Session Cookies" sia "Persistent Cookies". I Session Cookies scadono e non hanno alcun effetto dopo che l'Utente è uscito dal suo account o ha chiuso il browser. I Persistent Cookies rimangono sull'apparato dell'Utente fino alla loro scadenza o fino a quando l'Utente li cancella.

Codifichiamo i cookies in modo da poter interpretare le informazioni che contengono. L'Utente è libero di rifiutare i nostri cookie se il suo browser o estensione del browser lo consente. Tuttavia in questo modo potrebbero esserci limitazioni nel funzionamento dei siti e dei servizi di Fattoria La Vialla di Gianni Antonio e Bandino società agricola semplice.

Consultare la documentazione del browser, delle sue estensioni, o delle applicazioni usate per accedere al nostro sito per le istruzioni su come bloccare, cancellare o disabilitare i cookies.

Titolare del trattamento e responsabile

Titolare del trattamento è Fattoria La Vialla di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco Società Agricola Semplice.
Responsabile del trattamento è Antonio Lo Franco.

Esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento 679/2016

In ogni momento, potrete esercitare i diritti in capo all’interessato previsti dal Regolamento 2016/679, facendo richiesta a (all’indirizzo sopra riportato) oppure anche inviando una e-mail a fattoria@lavialla.it

Joomla SEF URLs by Artio
Deze site maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring van gebruikers te verbeteren en om informatie over het gebruik van de site zelf te verzamelen.
U kunt de details vinden in de informatie met betrekking tot ons privacybeleid. Door verder te gaan, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
cookie close